Forsikringsvilkår 05.05.2020

DEFINISJONER

Med «Selskapet» menes i det følgende forsikringsgiver HDI Global Speciality SE.

Med «Forsikringstaker» menes selger av eiendommen som nevnt i forsikringsbeviset.

Med «Sikrede» menes kjøper av eiendommen som nevnt i forsikringsbeviset.

Med «karenstid» menes egenandelsperioden. Doble bokostnader i denne perioden dekkes ikke.

Med «Primærbolig» menes den boligen som skal selges hvor sikrede har/ har hatt sin faste bopel.

Med «ordinære rentekostnader» menes gjennomsnittlig månedlig rentekostnad siste 6 måneder, på boliglån knyttet til sikredes Primærbolig som

skal selges.

Med «boliglån» menes lån til opprinnelig kjøp av boligen, samt senere lån til påbygg, utbedring, oppussing og vedlikehold av samme bolig.

Med «Salgsobjektet» menes boligen som sikrede skal overta.

0 FORMÅLET MED FORSIKRINGEN

Forsikringen skal dekke faktiske ekstra boligkostnader sikrede har med sin Primærbolig etter å ha overtatt ny bolig.

Det forutsettes at Primærboligen har vært aktivt markedsført for salg gjennom eiendomsmegler i minimum 3 måneder. Det forutsettes videre at

sikrede har bebodd Primærboligen.

Med faktiske ekstra boligkostnader menes nettokostnader for; netto ordinære rentekostnader for Primærboligen Sikrede skal selge, boligforsikring,

oppvarming, vann, avløp, renovasjon og felleskostnader.

Forsikringen tegnes av Forsikringstaker og gjelder for kjøperen av den bolig som fremgår av forsikringsbeviset.

2 HVOR GJELDER FORSIKRINGEN

Forsikringen gjelder for primærboliger i Norge.

3 NÅR KAN FORSIKRINGEN TEGNES

Forsikringen etableres i forbindelse med at avtale om salgsoppdrag inngås med eiendomsmegleren.

Forsikringen kan ikke tegnes etter at det er mottatt bud på Primærboligen, det er gitt varsel om bud, eller etter at kjøper av Primærbolig på annen

måte er identifisert.

4 NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt Sikrede markedsfører boligen for salg via eiendomsmegler i det åpne markedet, dog senest på det

tidspunkt Sikrede overtar Salgsobjektet. Sikrede må aktivt ha forsøkt å selge Primærboligen i minimum tre måneder gjennom eiendomsmegler

(karenstid) og ha overtatt Salgsobjektet for å ha krav på erstatning. Forsikringen opphører en måned etter at sikrede aksepterer bud på

Primærboligen, eller dersom salgsoppdraget for Primærboligen trekkes eller utgår og ikke fornyes. Forsikringstiden er likevel maksimalt 12 måneder

inklusiv karenstiden på 3 måneder.

5 HVA DEKKER FORSIKRINGEN

Forsikringen dekker Sikredes faktiske ekstra bokostnader – se punkt 0 – ved at budaksept for Primærboligen ikke har blitt gitt ovenfor ny eier innen utløpet av karenstiden og Sikrede har overtatt Salgsobjektet. Erstatning utbetales i maksimalt 9 måneder, etter karenstiden på 3 måneder er utløpt

og Sikrede har overtatt Salgsobjektet, se punkt 4.

Dersom det ved salg av Sikredes bolig benyttes verdi –og lånetakst/tilstandsrapport med prisantydning fastsatt av ekstern takstmann, forutsettes

det at takstrapporten som benyttes innhentes i forbindelse med at oppdraget inngås med eiendomsmegler.

6 UNNTAK FOR FORSIKRINGEN

Forsikringsgiver svarer ikke for ekstra bokostnader:

6.1 dersom meglers prisantydning overstiger verdivurdering fastsatt av en takstmann (verdi –og lånetakst/tilstandsrapport).

6.2 dersom Sikredes Primærbolig etter at forsikring er tegnet blir skadet på grunn av brann, storm, oversvømmelse, vannskade, radioaktivitet eller

lignende hendelser.

6.3 dersom Sikredes Primærbolig etter at forsikring er tegnet viser seg å ha behov for reparasjon og/eller utbedring som forlenger salgsprosessen.

6.4 dersom Sikredes Primærbolig ikke er godkjent til boligformål.

6.5 enn de som fremkommer i forsikringsbeviset.

6.6 som vedrører avdrag på lån.

6.7 dersom Sikrede ikke aksepterer bud på minimum 90 % av markedsført prisantydning.

6.8 ved salg av eiendom som ikke har vært benyttet som Sikredes primærbolig.

6.9 dersom Sikredes Primærbolig ikke blir aktivt markedsført for salg gjennom Eiendomsmegler.

6.10 dersom salgsoppdraget for sikredes Primærbolig trekkes eller utgår og ikke fornyes. Dette gjelder ikke dersom dette skyldes avvikling av

foretaket til Sikredes eiendomsmegler.

6.11 dersom Sikredes Primærbolig leies ut i forsikringsperioden.

7 ERSTATNINGSBEREGNING

7.1 Erstatningsbeløp

Forsikringsgiver erstatter faktiske kostnader –se punkt 7.2 - som påløper etter endt karenstid på 3 måneder og at Salgsobjektet er overtatt i

maksimalt 9 måneder, oppad begrenset til kr. 15.000,- per måned.

Maksimal forsikringssum for hele forsikringsperioden er oppad begrenset til kr.135.000,-

7.2 Kostnader

Forsikringen dekker kostnadene med Primærboligen Sikrede skal selge i henhold til nedenfor stående:

  • Netto rentekostnader for Primærboligen Sikrede skal selge
  • Boligforsikring
  • Oppvarming/strøm
  • Vann, avløp og renovasjon
  • Felleskostnader knyttet til Primærboligen


7.3 Skadeutbetaling

Selskapet refunderer erstatningsmessige kostnader senest 30 dager etter fullstendig dokumentasjon er mottatt. Kostnadene blir refundert

etterskuddsvis per måned, avregnet i forhold til antall dager som har løpt mellom utløpt karenstid og aksept av bud på Primærboligen. Refusjon

foretas på bakgrunn av dokumentasjon av faktiske betalte utgifter, unntatt rentefradrag.

8 EGENANDEL / KARENSTID

Sikrede må aktivt ha forsøkt å selge Primærboligen i minimum tre måneder gjennom eiendomsmegler og ha overtatt salgsobjektet, for å ha krav på

erstatning (karenstid). For øvrig ingen egenandel.

9 PROSEDYRE VED SKADE

Så snart karenstiden har utløpt og doble kostnader fortsatt løper, skal dette meldes omgående til Selskapet.

Sikrede mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til Selskapet senest ett år etter at Sikrede fikk kjennskap om de forhold som ligger til

grunn for kravet, jfr. Forsikringsavtaleloven § 8-5, første ledd.

Skade meldes til:

Claims Link AS

Postboks 324, 1326 Lysaker

Telefon 67 83 51 30, faks 67 59 16 95

E-post: dobbeltbolig@claimslink.no

Skademeldingsskjema får du ved henvendelse til:10 GENERELL INFORMASJON

10.1 Lovvalg

Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med lov av 27. november 1992 nr. 111 om lovvalg i forsikring,

eller det er gjort annen avtale.

10.2 Verneting

Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller det er gjort

annen avtale.

10.3 Registrering og behandling av personopplysninger

I forbindelse med oppfyllelse av rettigheter og forpliktelser knyttet til denne avtalen, vil selskapet behandle alle opplysninger i samsvar med det til

enhver tid gjeldende personopplysningsregelverk, herunder på avtaletidspunktet personopplysningsloven (LOV-2018-06-15-38) med tilhørende

forskrifter og personvernforordningen (GDPR).

Selskapet forplikter seg til å behandle alle personopplysninger det mottar i forbindelse med distribusjon og salg av dobbeltboligforsikring i samsvar

med det til enhver tid gjeldende personopplysningsregelverk.

Administrator

Söderberg & Partners er forsikringsmegler for denne forsikring.

Söderberg & Partners

Postboks 324

1326 Lysaker

Tlf. 23 89 73 89, faks. 67 59 10 22

E-post: dobbeltboligforsikring@soderbergpartners.no

11 FORSIKRINGSGIVER

Forsikringsgiver for denne forsikring er HDI Global Speciality SE.

12 BISTAND I KLAGESAKER

Dersom Sikrede mener Selskapet har gjort feil ved behandlingen av en sak, og dette ikke blir avklart gjennom den vanlige saksbehandlingen, har

sikrede rett til å klage til Finansklagenemnda. I første omgang kan Sikrede ta kontakt med:

Finansklagenemnda

Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo.

Besøksadresse: Drammensveien 145 A, 5. etg.

Epost: post@finkn.no

Dette kontoret fungerer som sekretariat for klagenemndene og er opprettet ved avtale mellom Forbrukerrådet og Norges Forsikringsforbund for å

imøtekomme det behov for hjelp en forsikringstaker/skadelidt kan ha i forbindelse med et forsikringsoppgjør. Råd hos kontoret er gratis. Utgiftene

betales av Staten ved Forbrukerrådet og forsikringsbransjen. Fordi Finansklagenemndas virksomhet delvis er basert på offentlige bevilgninger, vil

kontorets kapasitet til enhver tid være avhengig av bevilgningenes omfang.

Forsikringsselskapets interne klagebehandlingsprosedyre begrenser ikke Sikredes rett til å ta rettslig skritt.